Tip voor de cliënt: Het zou goed zijn als men voor de aanmelding de dingen op papier heeft staan betreffende inkomsten, uitgaven en schulden. Dat wordt namelijk gelijk gevraagd bij de telefonische aanmelding.

1.    Telefonische aanmelding bij Schuldhulpverlening. Daarna volgt een telefonische bevestiging waarbij men de cliënt nog enige vragen stelt, zoals:
a. Door wie bent u verwezen? Wie is uw contactpersoon?
b. Heeft u zich al eerder aangemeld voor schuldhulpverlening?
c. Bent u bekend bij budgetbeheer?
d. Persoonlijke gegevens, zoals NAW enz.
e. Inkomsten en toeslagen
f.  Uitgaven
g. Schuldensituatie en achterstanden
h. Waaruit bestaan de schulden
i.  Opmerkingen en afspraken

2.     Intakegesprek bij SHV, waarbij je het aanvraagformulier Schuldregeling moet invullen en meenemen.
Verder kopieën en bewijsstukken waar ze om vragen. Die lijst sturen ze op vóór het gesprek. Zoals:
a. Gegevens aanvrager en eventuele partner
b. Inkomen aanvrager en/of partner (bankafschriften en kopieën salarisstrook / uitkering van 6 maanden)
c. Uitgaven (kopieën vaste lasten)
d. Betalingen
e. Vermogen / bezittingen van u en/of eventuele partner
f.  Schulden (kopieën schulden en/of contracten)

3.     Als het intakegesprek is geweest, wordt de aanmelding geregistreerd en start fase 1. Tijdens deze fase krijgt cliënt nog steeds de volledige uitkering. Men wordt daarna uitgenodigd voor een gesprek met Budgetbeheer. De consulent kan nog aanvullende informatie aan cliënt vragen. Tijdens dat gesprek wordt dan afgesproken wanneer budgetbeheer ingaat en wanneer het afgesproken weekbedrag aan cliënt wordt overgemaakt. Fase 1 wordt afgesloten met een schuldregelingsovereenkomst waarin cliënt en de afdeling inkomensondersteuning vastleggen dat een traject van schuldregeling wordt gestart. Dit kan lang duren, afhankelijk van hoe druk ze zijn.

4.    Fase 2 is het feitelijke traject van de schuldregeling, dat begint met het zogenaamde 120-dagen model. In dit model wordt in een aantal processtappen geregeld dat de schuldregelaar binnen 120 dagen, na datum ondertekening van de overeenkomst, de schuldregeling dient te realiseren. In deze fase zal de Schuldregelaar bemiddelend optreden tussen cliënt en schuldeisers. De schuldregelaar zal de belangen van alle betrokken partijen zo goed mogelijk behartigen. Met de informatie uit fase 1 probeert de schuldregelaar in overleg met de schuldeisers een oplossing (minnelijk akkoord) te bewerkstelligen in de vorm van een schuldbemiddeling. Schuldbemiddeling is het volledig oplossen van een schuldenpakket door het bemiddelen tot een regeling met schuldeisers. De schuldregelaar doet een voorstel aan de schuldeisers waarin staat welke bedrag boven het berekende VTLB-budget (het zogenaamde Vrij Te Laten Bedrag) wordt gereserveerd door de schuldregeling. Het bedrag dat na 36 maanden (is nu 48) is gespaard, wordt verdeeld              onder de schuldeisers. De bemiddeling is geslaagd als alle schuldeisers hiermee akkoord gaan en het restant van de schuld kwijtschelden.

VTLB is het minimale bedrag dat cliënt maandelijks nodig heeft om van te kunnen leven. Deze berekening geschiedt volgens de Recofa methode en is overal in Nederland gelijk. De methode is gekoppeld aan de bijstandsnorm maar houdt rekening met individuele vaste lasten zoals huur, energie, kosten voor het werk, ziekenfonds en soms ook bijvoorbeeld alimentatie.

Direct nadat de schuldregelingsovereenkomst wordt ondertekend, zal de schuldregeling op naam van cliënt worden geregistreerd bij het BKR. Deze registratie vindt dus plaats aan het begin van het feitelijke traject schuldregeling. Het resultaat van de schuldregeling wordt eveneens gemeld aan het BKR. Na afloop van de schuldregeling blijft de registratie bij het BKR nog 5 jaar staan.

120-DAGEN MODEL
De feitelijke schuldregeling duurt in totaal 36 (inmiddels 48) maanden inclusief de periode van 120 dagen waarin de schuldregelaar bemiddelt tussen cliënte en schuldeisers. Binnen deze periode vinden een aantal activiteiten plaats:
– schriftelijke inventarisatie bij schuldeisers (dit is het eerste contact met de schuldeisers)
– rappel en eventueel telefonische inventarisatie bij schuldeisers
– ondertekening schuldoverzicht door cliënt
– eventueel herhaald verzoek ondertekening schuldoverzicht door cliënt
– nader onderzoek schuldopgaaf
– voorstel aan schuldeisers
– bepalen einduitslag