Hoe kom ik in aanmerking voor de WSNP?

Eerst moet u naar de Gemeentelijke kredietbank (GKB) of de Sociale Dienst in uw gemeente gaan om een schuldhulpverleningstraject te starten, het zogenaamde minnelijke traject.
De instantie die deze schuldhulpverlening uitvoert moet gecertificeerd zijn, anders kunt u met de gegevens uit het minnelijk traject geen aanvraag doen in het kader van de WSNP
(artikel 288 lid 2b van de Faillissementswet).
Een schuldhulpverlener maakt een inventarisatie van de schuldeisers en de hoogte van de schulden.
Daarna probeert hij een akkoord te bereiken met de schuldeisers.
Dit houdt in dat er wordt aangeboden een deel van de schuld te betalen tegen kwijtschelding van de rest van de vordering.
Wanneer alle schuldeisers akkoord gaan met dit aanbod, is het minnelijk traject gelukt en hoeft u geen aanvraag Wsnp in te dienen.
U betaalt dan gedurende een vastgestelde periode via de schuldhulpverleningsinstelling maandelijks een bedrag aan de schuldeisers.

Als één of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan, wordt het minnelijk traject als mislukt beschouwd.
De schuldhulpverlener stelt dan een verzoekschrift op met als bijlage een verklaring. Beide stukken moeten door u ondertekend zijn.
Daarna worden ze naar de rechtbank gestuurd.
Na enkele weken ontvangt u een oproep van de rechtbank om bij de rechtbank te verschijnen.
Tijdens de zitting vraagt de rechter u om aanvullende informatie en legt hij u meestal nog eens uit welke verplichtingen u heeft als u tot de WSNP wordt toegelaten.
In de meeste gevallen hoort u tijdens die zitting of u wordt toegelaten tot de WSNP.

Wij verwijzen voor verdere informatie naar de website www.wsnp.rvr.org

Vereisten voor toelating voor de WSNP.

Om toegelaten te worden tot de WSNP moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.
De voorwaarden zijn:

– U bent niet meer in staat om op eigen kracht uw schulden te betalen.
– U heeft geprobeerd om uw schulden te regelen via een schuldhulpverleningstraject.
– In de vijf jaar, voordat u het verzoek tot toelating doet, zijn er geen schulden ontstaan uit fraude, een misdrijf of onverantwoord gedrag.
– U zit niet in de WSNP en heeft hier in de afgelopen 10 jaar niet in gezeten.
– U bent gemotiveerd en bereid om de verplichtingen van de WSNP na te komen. Dat wil zeggen, u bent bereid om de rechter en uw bewindvoerder
volledig te informeren over alles wat van invloed kan hebben op uw wettelijk schuldsanering (bijvoorbeeld een voorgenomen huwelijk)
Daarnaast spant u zich drie jaar lang maximaal in om de schuldeisers te betalen.

Bron: Raad voor Rechtsbijstand